Pravidla plavání

 

Pravidlo 0 - Řízení plaveckých sportů

Pravidlo 1 - Oprávněnost soutěžení

Pravidlo 2 - Mezinárodní vztahy

Pravidlo 3 - Zahraniční zájezdy

Pravidlo 4 - Neoprávněné styky a špatné chování

Pravidlo 5 - Právo účasti

Pravidlo 6 - Plavecké úbory

Pravidlo 7 - Reklama

Pravidlo 8 - Diskvalifikace a umístění

Pravidlo 9 - Zákaz kouření

Pravidlo 10 - OH, MS, ME, FINA

 

 

 

Pravidlo 0 - Řízení plaveckých sportů

0.1 

V celosvětovém měřítku je jediným oprávněným orgánem pro vrcholné řízení plaveckých sportů (plavání, skoky do vody, vodní  pólo, synchronizované plavání, plavání na otevřených vodách a soutěže Masters) Mezinárodní  plavecká federace (Federation Internationale de Natation Amateur - FINA).

0.2 

V Evropě je oprávněným orgánem pro řízení plaveckých sportů Evropská liga plavání (Ligue Europénne de Natation - LEN).

0.3      

V České republice je oprávněným orgánem pro řízení  plaveckých sportů (plavání, skoky do vody, synchronizované plavání, dálkové plavání a sportovní otužování) Český svaz plaveckých sportů (ČSPS).

 

 

 

Pravidlo 1 - Oprávněnost soutěžení

1.1     

Závodník je oprávněn soutěžit v soutěžích v plaveckých sportech, pokud závodní plavání, skoky do vody, synchronizované plavání není jeho zaměstnáním nebo obchodní činností, na kterém je finančně závislý.

1.2        

Každý závodník, oprávněný soutěžit, musí být registrován u své národní federace (viz. Registrační řád ČSPS).

1.3        

Jakékoli finanční výhody, které závodník získá ze sportovní slávy, a nebo soutěžních výsledků, musí být schváleny, registrovány a kontrolovány národní plaveckou federací. Takové finanční výhody nesmí být závodníkovi
k dispozici před ukončením jeho závodní činnosti s výjimkou schválených vydání.

 

 

 

Pravidlo 2 - Mezinárodní vztahy

Pravidlo stanoví podmínky pro členství klubů a jednotlivců v národních federacích a účast
v mezinárodních soutěžích.

 

 

 

Pravidlo 3 - Zahraniční zájezdy

3.1    

Soutěží v zahraničí se může zúčastnit jen závodník, který je členem plavecké federace své země. Toto pravidlo
se vztahuje rovněž na rozhodčí, činovníky, trenéry a vedoucí.

3.2 

Všechny soutěže musí být povoleny členskou plaveckou federací v zemi konání soutěže a všichni účastníci soutěže musí mít povolení ke startu od své národní federace (viz. Soutěžní řád ČSPS).

3.3      

V případě sporu, jsou rozhodující pravidla a řády té federace, v jejíž pravomoci se soutěž pořádá. Výjimku tvoří olympijské hry a mistrovství světa, v jejichž průběhu přecházejí plné moci na výkonný výbor FINA.

 

 

 

Pravidlo 4 - Neoprávněné styky a špatné chování

Pravidlo zakazuje účast v soutěžích, pořádaných zemí, která není členem FINA resp. má pozastavené členství  a sankce za nedodržení tohoto zákazu resp. jiná porušení pravidel ze strany členských federací.

 

 

 

Pravidlo 5 - Právo účasti

5.1        

Závodník může být členem ve více klubech, ale současně smí startovat (být registrován) jen za jeden klub.

5.2       

Závodník, který se dočasně nebo trvale přestěhuje do jiné země, může být členem klubu plavecké federace nové země svého bydliště. (viz Registrační a Přestupní řád ČSPS).

 

 

 

Pravidlo 6 - Plavecké úbory

6.1    

Závodníci musí mít při všech plaveckých soutěžích řádný úbor vhodný pro plavecké soutěže.

6.2 

Látka plaveckého úboru musí být z neprůhledného materiálu.

6.3    

Vrchní rozhodčí má právo vyloučit ze soutěže závodníka v nevhodném úboru, neodpovídajícím těmto pravidlům.

 

 

 

Pravidlo 7 - Reklama

7.1        

Reklama na vybavení, používaném ve vodě

Závodník nesmí nosit žádnou viditelnou formu  reklamy, která  přesahuje 16 čtverečních centimetrů na každé části plaveckého úboru nebo vybavení (čepička, brýle).

7.2        

Reklama na vybavení, používaném v prostoru závodiště

Ručníky a tašky mohou nést dvě reklamy. Tepláky a úbory rozhodčích mohou nést dvě reklamy na vrchní části
a dvě  reklamy na kalhotách nebo sukni. Logo výrobce nebo sponzora se může opakovat, ale to samé jméno může být použito jen jednou na každém předmětu nebo části úboru.

7.3        

Reklama na těle sportovce není dovolena.

7.4        

Reklama na tabák a alkohol je zakázána .

7.5       

Pro soutěže, pořádané LEN jsou stanoveny limity reklamy, odlišné od odstavce 7.1 a 7.2.

7.6     

Pro soutěže, pořádané v České republice může ČSPS stanovit vlastní omezení reklam, které vydá formou závazného předpisu a vhodnou formou zveřejní.

 

 

  

Pravidlo 8 - Diskvalifikace a umístění

8.1    

Závodníci nebo družstvo může ve všech soutěžích, s výjimkou vodního póla, odvolat svoji účast ve finále,
do kterého se kvalifikovali, a to do 30 minut od vyhlášení finále.

8.2      

Je-li závodník, který se zúčastnil finálové soutěže v plavání, skocích do vody, nebo synchronizovaném plavání, diskvalifikován z jakéhokoli důvodu, včetně lékařské kontroly, bude jeho umístění přiznáno nejbližšímu dalšímu  závodníkovi v pořadí a všichni následující závodníci ve finále postoupí o jedno místo. Dojde-li k diskvalifikaci
po udělení cen, budou ceny vráceny a předány dalším závodníkům .

 

 

 

Pravidlo 9 - Zákaz kouření

Při všech mezinárodních soutěžích a soutěžích konaných v ČR platí zákaz kouření v prostorách určených
pro závodníky, a to jak před soutěží, tak v jejím průběhu.

 

 

 

Pravidlo 10 - OH, MS, ME, FINA

10.1       

Organizace

10.1.1 

Pouze  FINA má právo organizovat mistrovství světa a závody FINA a pouze LEN mistrovství Evropy v plavání, skocích do vody, vodním pólu, synchronizovaném plavání a plavání v otevřených vodách.

10.1.2

Výkonný výbor FINA resp. LEN je zmocněn stanovit pravidla a předpisy pro úspěšný průběh těchto mistrovství.

10.2     

Pravidla FINA obsahují ve článcích 10, 11, 12 a BL 6  podrobná ustanovení, týkající se organizace,  programu, účasti, protestů, poplatků a p. pro vrcholné světové soutěže.

10.3     

Podmínky pro organizaci evropských soutěží obsahuje ročenka LEN.

10.4             

Podmínky pro organizaci soutěží v ČR stanoví Soutěžní řád ČSPS.