Pravidla malé kopané

 

Pravidlo 1 - Hrací plocha

Pravidlo 11 - Fauly a nesportovní chování

Pravidlo 2 - Míč

Pravidlo 12 - Volný kop

Pravidlo 3 - Počet hráčů

Pravidlo 13 - Povinnosti a práva kapitána

Pravidlo 4 - Výstroj hráčů

Pravidlo 14 - Pokutový kop

Pravidlo 5 - Účastník hry

Pravidlo 15 - Rozehrání (autový kop)

Pravidlo 6 - Hlavní rozhodčí

Pravidlo 16 - Výhoz od branky

Pravidlo 7 - Délka hry

Pravidlo 17 - Rohový kop

Pravidlo 8 - Zahájení hry

Pravidlo 18 - Skluz

Pravidlo 9 - Míč ve hře a mimo hru

Pravidlo 19 - Hra brankáře

Pravidlo 10 - Dosažení branky

 

 

 

 

Pravidlo 1 - Hrací plocha

 1. Rozměry
  Hřiště musí mít tvar obdélníku, to znamená, že délka hrací plochy musí být větší než její šířka. Délka je 40m, šířka 20m.

 2. Vyznačení hrací plochy
  Hřiště musí být vyznačeno zřetelnými čárami, širokými 8 cm. Delší hraniční čáry jsou nazývány pomezními čárami a kratší brankovými čárami. Střed hřiště bude vyznačen přiměřenou značkou.

 3. Pokutové území
  Na každém konci hracího pole je 6 m od každé brankové tyče, směrem do hřiště vepsán oblouk o poloměru 6 m, který je pravoúhlý na brankovou čáru. Horní částí tohoto oblouku je čára dlouhá 3 m, přesně rovnoběžná s brankovou čárou mezi brankovými tyčemi. Prostor v tomto oblouku je nazýván brankovým územím.

 4. Značka pokutového kopu
  Šest metrů od středu každé brankové čáry, měřeno na pomyslné čáře, která je kolmá na brankovou čáru, musí být vyznačeny vhodné značky. Tyto značky jsou značkami pro pokutový kop.

 5. Zóna střídání
  Pět metrů od středu na každou stranu je vyznačena zóna střídání.

 6. Branky
  Branky jsou umístěny ve středu každé brankové čáry a skládají se ze dvou vertikálních tyčí, vzdálených od sebe 3 m (vnitřní míra), spojených horizontálním břevnem, jehož spodní okraj je 2 m od země. Šířka a hloubka tyčí musí být 8 cm. Sítě musí být připevněny k tyčím i břevnům za brankami a musí být vypnuty tak, aby neohrožovali bezpečnost hráčů.

 7. Povrch hrací plochy
  Povrch musí být rovný. Beton a asfalty jsou zakázány.

 

 

Pravidlo 2 - Míč

 1. Tvar a materiál
  Míč musí být kulatý a jeho vnější obal musí být z kůže, nebo jiného schváleného materiálu. Při jeho výrobě nesmí být použit žádný materiál, který by mohl představovat nebezpečí pro hráče.

 2. Obvod a hmotnost
  Obvod míče nesmí být menší než 62 cm a větší než 66 cm. Hmotnost míče na začátku hry nesmí být větší než 390 g, ale nesmí být menší než 340 g. (Jde o míč č. 4 s normálním odskokem).

 3. Výměna míče v průběhu hry
  Míč nemůže být bez povolení rozhodčího měněn v průběhu hry. O způsobilosti míče a o jeho výměně rozhoduje vždy rozhodčí (schvaluje používání většího počtu míčů pro utkání vždy před jeho začátkem, např. pro plynulejší průběh hry).

 

 

Pravidlo 3 - Počet hráčů

 1. Hry se zúčastňují dvě mužstva. Každé mužstvo má nejvíce pět hráčů (z nichž jeden musí být brankář) a 7 náhradníků. Při zahájení zápasu musí být minimální počet hráčů čtyři (3 + 1), maximálně 12.

 2. Maximální počet povolených náhradníků je sedm.

 3. Počet střídání během hry není omezen, kromě výměny brankáře, který může být vystřídán pouze, když míč není ve hře. Hráč, který byl vystřídán, se může vrátit na hřiště jako náhradník za jiného hráče. Střídá se též tzv. "letmým" způsobem, tj. i když je míč neustále ve hře a to za podmínek:

  1. Hráč opouštějící hřiště, tak učiní u postranní čáry přechodem přes úsek nazvaný zónou pro střídání

  2. hráč vstupující na hřiště, tak také učiní z tzv. zóny střídání, ale ne dříve, dokud hráč opouštějící hřiště úplně nepřejde pomezní čáru

  3. střídání je dokončeno, když náhradník vstoupí na hřiště, od této chvíle se stává hráčem a hráč, kterého nahrazuje, přestává být hráčem a stává se náhradníkem

 4. Brankář si může vyměnit své místo s jakýmkoli jiným hráčem za předpokladu, že v každém takovém případě je nejdříve požádáno o schválení rozhodčího a také za předpokladu, že změna bude provedena v průběhu přerušení hry.

 5. Minimální počet hráčů ke hře jednoho týmu na hřišti jsou tři (2+1), kromě úvodu utkání, kdy platí plný počet (3+1). Klesne-li počet hráčů na 2 (1 + 1), zápas musí být ukončen a vzniká kontumace (s poplatkem), která se započítává do povoleného počtu kontumací za celou sezónu (maximálně pět a to za dodržení platného sazebníku disciplinárních poplatků). Stav utkání je 0 : 5 nebo výsledek na hřišti, pokud je výhodnější pro mužstvo, které neodstoupilo.

  Trestní ustanovení:

  1. Při porušení odstavce 5 hra nebude přerušena. Dotyční hráči (oba dva) budou napomenuti (žlutou kartou) ihned poté, co míč bude mimo hru.

  2. Jestliže v průběhu "letmého" střídání vstoupí náhradník na hřiště dříve nežli jej střídaný hráč úplně opustí, rozhodčí hru přeruší. Vykáže ze hřiště střídaného hráče, napomene náhradníka (žlutou kartou) a znovu zahájí hru nepřímým volným kopem prováděným mužstvem, které se neprovinilo, z místa, kde se nacházel míč v okamžiku přerušení hry. Ovšem, jestliže byl míč v pokutovém území provinivšího se mužstva, nepřímý volný kop bude zahrávat ze 6 m čáry pokutového území nejbližšímu postavení míče při přerušení hry.

  3. Jestliže v průběhu "letmého" střídání vstoupí náhradník na hřiště nebo jej střídaný hráč opustí z jiného místa než je oblast střídání, rozhodčí přeruší hru, napomene hráče a který se dopustit přestupku. NVK z místa, kde byl v době přerušení míč.
   Výklad: trestní ustanovení písmeno c) se netýká případů, kdy se hráč evidentně zraní a opouští hřiště mimo střídající zónu. Simulací s úmyslem rychle vystřídat rozhodčí posoudí jako nesportovní chování a v přerušené hře hráče napomene (udělí ŽK).

 

 

Pravidlo 4 - Výstroj hráčů

 1. Hráč nebude mít na sobě nic, co by mohlo ohrozit bezpečnost jiného hráče i jeho samotného (přívěsky, náušnice, hodinky, tvrdé fixační obvazy apod.).

 2. Výstroj hráče se skládá z trička (dres), trenýrek (popř. tepláků) a sportovní obuvi. Používání obuvi je povinné.
  Výklad: Je povoleno na venkovních plochách používat gumotextilové kopačky, kožené kopačky s gumovými a litými kolíky. Je zakázáno používat kopačky s vyměnitelnými kovovým i keramickými kolíky.

 3. Hráčská trička musí být očíslována číslicemi. Každý hráč stejného týmu musí mít různé číslo. Hráči jednoho týmu musí nastoupit k utkání v jednotných dresech, kromě brankáře, který musí být v odlišném triku od všech hráčů v poli.

 4. Brankář má povoleno nosit dlouhé kalhoty a je povinen mít triko barevně odlišené od dresů hráčů v poli i dresu rozhodčího.

 5. Výstroj hráčů kontrolují rozhodčí před zahájením zápasu.

 6. Kapitán mužstva musí být označen kapitánskou páskou.

  Trestní ustanovení:
  Za jakékoliv porušení tohoto pravidla bude provinivši se hráč vykázán ze hřiště, aby si upravil svou výstroj (toto se týká i kapitána, který nemá kapitánskou pásku). Tento hráč se smí vrátit do hry pouze v přerušené hře se souhlasem rozhodčího, který se přesvědčí o odstranění závady. Za takto vykázaného hráče ze hřiště smí nastoupit okamžitě náhradník. Pokud hráč závadu neodstraní a domáhá se pokračování ve hře, postupuje rozhodčí jako při nesportovním chování hráče.

 

 

Pravidlo 5 - Účastník hry

Účastníkem hry se rozumí nejen hráči na hřišti a na lavičce náhradníků, ale i vedoucí družstva, trenéři, lékař, či masér, rozhodčí řídící toto utkání.
Hráči uvedení na soupisce družstva před zahájením sezóny nepřipraveni zasáhnout do utkání budou za nesportovní chování řešeni DK. Při jejich provinění podá rozhodčí zprávu v zápise o utkání.

 

 

 

Pravidlo 6 - Hlavní rozhodčí

K řízení každého zápasu musí být ustanoven hlavní rozhodčí. Jeho autorita a¨využívání pravomoci udělených mu pravidly hry začíná působit, jakmile vstoupí do místa, kde je umístěno hřiště a přestává, jakmile toto místo opustí.
V průběhu zápasu je jeho pravomoc k trestání rozšířena na přestupky spáchané při dočasném přerušení hry a když je míč mimo hru. Jeho rozhodnutí o skutečnostech spojených s hrou jsou konečná, pokud se týká výsledku hry.

Hlavní rozhodčí je povinen:

 1. Uplatňovat a dbát na dodržování pravidel.

 2. Vést si záznam o průběhu utkání, o událostech, které se přihodí v průběhu, před i po zápase.

 3. Upouštět od trestání v okamžiku, kdy je přesvědčen, že kdyby tak učinil, poskytl by výhodu týmu, který se provinil.
  Výklad: Pravidlo o poskytnutí výhody - uplatňovat jen pokud by se hráči dostali do slibné šance ( hra samotného hráče na brankaře ) a dále dbát, aby nedošlo-li při zákroku k nebezpečnému zranění hráče, které si vyžaduje okamžité ošetření. Uplatnění pravidla o poskytnutí výhody po zákroku, který je dle těchto pravidel nutno trestat napomenutím či vyloučením - rozhodčí provinivšího se hráče napomene či vyloučí až při prvním přerušení hry (kdy je míč ze hry).

 4. Je povinen jednat jako časoměřič v případě, že tato funkce není určena.
  Výklad: V soutěžních utkáních řízených PAMAKO čas utkání sleduje výhradně hlavní rozhodčí. Časomíra je pouze orientační pomůckou pro hrající týmy. V soutěžích PAMAKO se hraje 2 x 25 hrubého času, při turnajích PAMAKO hrací čas určují propozice daného turnaje.

 5. Má plnou moc přerušit hru pro jakékoliv porušení pravidel a přerušit nebo ukončit hru kdykoli z důvodů přírodních živlů, zásahů diváků, zranění účastníka hry nebo jiné příčiny, když to považuje za nutné. V případě úmrtí některého z účastníků zápasu hru vždy ukončí. V těchto případech vždy předloží podrobnou zprávu.

 6. Vstupuje do hřiště v případech lepší orientaci při hře, ale vždy tak, aby svým pohybem nebránil hráčům ani míči v pohybu. Dále na hřiště vstupuje v případech, kdy přerušil hru a určuje postavení zdi do předepsané vzdálenosti, nebo upřesňuje místo kopu, ze kterého má být zahrán přímý či nepřímý volný kop. Na hřiště vstupuje při napomínání hráče, který se provinil nesportovním chováním, či při jeho vyloučení ze hry. V takových případech rozhodčí uvede jméno, čas a důvod vyloučení do zápisu o utkání, odebere provinilci registrační průkaz a v určené době předá tyto doklady příslušnému orgánu.
  Výklad: Hlaví rozhodčí se pohybuje převážně po autové čáře hřiště naproti střídaček obou mužstev a to tak, aby měl co nejlepší přehled po hřišti.

 7. Neumožňuje vstup do hřiště žádné jiné osobě.

  1. vedoucího družstva, trenéra, maséra, aj. - přeruší hru, dotyčného vykáže ze hřiště a pokračuje míčem rozhodčího z místa, kde se v době přerušení hry nacházel míč. O incidentu podá zprávu do zápisu o utkání.

  2. diváků - přeruší hru, dotyčné vykáže ze hřiště a pokračuje míčem rozhodčího z místa, kde se v době přerušení hry nacházel míč. O incidentu podá zprávu do zápisu o utkání.

 8. Přeruší hru, jestliže byl podle jeho názoru hráč vážněji zraněn, nechá jej v případě naléhavosti ošetřit, jinak jej nechá odnést ze hřiště a okamžitě hru zahájí (pokud míč nebyl v tomto okamžiku mimo hru, pak hru zahájí míčem rozhodčího). Jestliže je hráč zraněn lehce a to tak, že nevyžaduje okamžitého ošetření, hru nepřeruší, pokud je míč stále ve hře.
  Výklad: hráč, který je schopen dojít k postranní čáře, nebude ošetřován na hrací ploše!

 9. V souladu s těmito pravidly vykáže ze hřiště jakéhokoliv hráče či účastníka utkání, který se podle jeho názoru proviní násilným chováním, vážným faulem při hře, nadávkami, hanlivými výroky či jiným nesportovním chováním. Po skončení zápasu uvede rozhodčí do zápisu čas, jméno a důvod vykázání účastníka hry ze hřiště, pokud se jedná o hráče, odebere mu za pomoci delegáta určeného k danému utkání (dle zápisu o utkání) registrační průkaz a předá tyto doklady příslušnému orgánu PAMAKO.
  Výklad: Vykázaný účastník hry ze hřiště (rozumí se i lavičky náhradníků) se odebere bez zbytečných prodlev do šaten.

 10. Dává znamení k opětnému zahájení hry po každém přerušení.
  Výklad: Přerušením hry se rozumí každé přerušení hry ze strany rozhodčího, tedy ne autový kop, hod od branky či rohový kop. Povel k opětnému zahájení hry dává píšťalkou, může však i ústně a to tak hlasitým povelem, aby jej zřetelně slyšela obě mužstva.

 11. Rozhoduje, zda míč, poskytnutý pro zápas, vyhovuje požadavkům pravidla 2.
  Výklad: k utkání může schválit rozhodčí i více míčů, jeden se kterým se zahajuje a poté případné náhradní míče, pro případ zničení původního a pro případy urychlení průběhu hry. Schvaluje vždy míče před zahájením utkání.

 12. Je povinen nastupovat k řízení utkání s patřičným vybavením (píšťalka, karty, hodinky).

 13. Rozhodčí musí předčasně ukončit utkání:

  1. Jestliže počet hráčů jednoho družstva klesne pod 2+1.

  2. Při násilí spáchaném na rozhodčím - inzultací.

  3. Pro úmrtí hráče.

  4. Na úřední zákrok orgánu Policie ČR.
   Inzultací se rozumí: poškození osobnosti rozhodčího (např.: udeření, kopnutí, strčení, cloumání, plivnutí, hození předmětu na rozhodčího - i míče, vyražení píšťalky i karet, roztrhání karet, apod.)

 14. Rozhodčí má právo předčasně ukončit utkání:

  1. pro tmu

  2. pro špatné povětrnostní podmínky

  3. pro nezpůsobilost hrací plochy

  4. pro neuposlechnutí rozhodčího hráčem

  5. pro vniknutí diváků na hrací plochu

  6. pro takový způsob hry, který vylučuje možnost pokračovat ve hře podle pravidel

  7. pro trvalý nezájem některého družstva na regulérnosti utkání

  8. pro hromadné hrubě nesportovní projevy diváků a hráčů

  Rozhodčí má právo změnit své rozhodnutí před dalším pokračováním hry (před zahájením hry na písknutí nebo na pokyn ke hře)

 

 

Pravidlo 7 - Délka hry

 1. Délka hry je tvořena dvěma rovnoměrnými obdobími o délce 25 minut, tzn. hrubý čas.

 2. Dodržování času bude sledováno rozhodčím.

 3. Délka každého poločasu v případě zahrávání pokutového kopu musí být prodloužena až do jeho řádného provedení.

 4. Každý tým má nárok na jednu minutu oddechového času (time-out) v každém poločase řádné hrací doby. Jestliže se utkání prodlužuje, pak v tomto prodloužení nemají mužstva na time-out nárok. Time-out se uděluje, jestliže:

  1. Kapitán týmu o jeho udělení požádá rozhodčího a rozhodčí jej udělí při nejbližším přerušení hry. (Udělí jej pouze, je-li míč mimo hru.)

  2. Při udělení time-outu se hráči mohou shromáždit u postranní čáry (poblíž lavičky náhradníků) a to tak, že hráči v poli neopustí hrací plochu a trenéři a hráči na lavičce na ní nevstoupí.

  3. Hlavní rozhodčí je odpovědný za dodržení minutového limitu time-outu.

  4. Jestliže si tým nevybere oddechový čas v prvém poločase, nemůže si ve druhém vybrat dva, ale pouze jeden jediný time-out.

  5. Time-out se nezapočítává do hrubého hracího času.

 5. Délka přestávky mezi poločasy nesmí přesáhnout 3 minuty.

 6. Během případného prodloužení utkání nelze čerpat oddechový čas (Time-out).

 

 

Pravidlo 8 - Zahájení hry

 1. Rozhodčí určí, které družstvo bude provádět výkop. Družstva zůstanou na polovině hřiště, na které nastoupila.

 2. Po daném signálu rozhodčím bude proveden zahajovací výkop hráčem směrem dopředu (směrem na polovinu soupeře). Míč při zahájení musí stát ve středu hřiště v ustálené poloze. Hráči stojí na svých vlastních polovinách a hráči týmu, který výkop neprovádí, stojí ve vzdálenosti nejméně tří metrů od míče (středový kruh), dokud není vykopnut. Hráč provádějící výkop se nesmí míče dotknout podruhé, dokud se jej nedotkl jiný hráč na hřišti.

 3. Po dosažení branky je hra znovu zahájena stejným způsobem jako v bodě 2. tohoto pravidla. Výkop provádí hráč týmu, který obdržel branku.

 4. Po přestávce si týmy vymění strany a výkop bude prováděn hráčem opačného týmu než toho, který zahajoval hru.

 5. Branka může být dosažena přímo z výkopu!

 6. Jestliže bylo přímo z výkopu dosaženo vlastní branky, branka neplatí, výkop se bude opakovat (porušení pravidla 8, bod 2).

 7. Při jakémkoliv porušení bodů 1), 2), 3) a 4) tohoto pravidla, bude výkop opakován. Pouze v případě, že hráč provádějící výkop zahraje míčem znovu před tím, než se míče dotkl jiný hráč nebo byl míč zahrán jiným hráčem, bude opačnému týmu udělen (přiznán) nepřímý volný kop z místa, kde se přestupek stal.

 8. Při opětném zahájení zápasu po dočasném přerušení hry z jakékoli příčiny neuvedené v těchto pravidlech, za předpokladu, že bezprostředně před přerušením míč nepřešel přes postranní nebo brankovou čáru, rozhodčí vhodí míč rozhodčího v místě, kde se míč nacházel při přerušení hry. Pouze v případě, ze se míč nacházel v pokutovém území, je míč vhozen na 6 m čáře (brankoviště), v bodě, který je nejblíže místu, kde se míč nacházel při přerušení.Míč je považován, že je ve hře v momentě, kdy se dotkne země. Jestliže, však po vhození míče rozhodčím přejde postranní nebo brankovou čáru, aniž by se ho dotkl jiný hráč, rozhodčí vhodí míč znovu. Pokud se míče dotkne hráč dříve než-li míč země pak rozhodčí vhození opakuje.

 

 

Pravidlo 9 - Míč ve hře a mimo hru

 1. Míč je mimo hru:

  1. Když celým objemem přejde brankovou nebo postranní čáru ať už po zemi nebo ve vzduchu, čáry jsou považovány za součást hřiště.

  2. Když hra byla přerušena rozhodčím.

 2. Míč je ve hře ve veškerém ostatním čase od zahájení hry do konce, včetně:

  1. když se odrazí od břevna nebo brankové tyče zpět do hřiště

  2. když se odrazí od rozhodčího

  3. v případě předpokládaného porušení pravidel, dokud není učiněno rozhodnutí

  Výklad: Čáry náleží k oblastem, která ohraničují. Proto tedy postranní čáry a brankové čáry náleží k hrací ploše. A také ruka zahraná bránícím hráčem na čáře určující hranici vlastního pokutového území se posuzuje jako pokutový kop a naopak, zachytí-li brankář míč rukou a čáře pokutového území, je vše v souladu s pravidly.

 

 

Pravidlo 10 - Dosažení branky

Branky je dosaženo, pokud tato pravidla nestanoví jinak, přejde-li míč celým objemem přes brankovou čáru mezi brankovými tyčemi a pod břevnem za předpokladu, že nebyl hozen, donesen nebo záměrně vržen rukou nebo paží hráčem útočící strany.
Mužstvo, které v průběhu zápasu zaznamená větší počet branek, bude vítězem. Jestliže nebude dosaženo žádné branky nebo bude dosaženo stejného počtu branek oběma mužstvy, zápas skončí remízou.

Výklad: Branky nelze dosáhnout přímo z autu, rukou, přímo z nepřímého volného kopu, přímo z přímého i nepřímého volného kopu zahraného do vlastní branky (kope se roh), přímo z výhozu brankáře i když se míč dotkl hrací plochy.
Branky lze dosáhnout:
- z přímého kopu na branku soupeře
- z nepřímého kopu s tečí, kteréhokoliv hráče na hrací ploše
- z autu s tečí , kteréhokoliv hráče na hrací ploše
- z rohu
- ze hry
- po výkopu brankaře na soupeřovu bránu
Hráči k dosažení branky (soupeřovi nebo do vlastní brány) můžou použít kteroukoliv část těla mimo rukou (od ramene po konečky prstů).

 

 

 

Pravidlo 11 - Fauly a nesportovní chování

Hráč, který se úmyslně dopustí jakéhokoliv z následujících přestupků:

 1. kopne nebo pokusí se kopnout soupeře

 2. podrazí soupeře, nebo se nastavením nohy nebo skrčením se snaží zavinit pád soupeře

 3. skočí na soupeře

 4. vráží do soupeře nebezpečným způsobem, aniž se soupeř brání, nebo prudce vráží do soupeře ramenem

 5. napadne protihráče zezadu, vráží do soupeře zezadu, aniž ten mu brání ve hře

 6. uhodí soupeře, nebo se snaží uhodit soupeře

 7. na soupeře plivne

 8. drží soupeře

 9. strčí do soupeře

 10. sklouzne při pokusu zahrát míč, ať už se soupeře dotkne či nikoliv (tzv. skluz) dle pravidla 18

 11. zahraje míč rukou, tj. míč rukou nebo paží zadrží, hodí, nese, popřípadě do míče strčí (to se nevztahuje na brankáře ve svém vlastním pokutovém území)

bude potrestán nařízením přímého volného kopu, který bude zahráván soupeřovým týmem z místa, kde došlo k přestupku. Rozhodčí navíc může dle závažnosti přestupku užít napomenutí provinivšího se hráče či jeho vyloučení. Pokud hráč bránícího týmu úmyslně spáchá jeden z výše uvedených přestupků v pokutovém území, bude potrestán pokutovým kopem, bez ohledu na postavení míče, pokud je ve hře.

Hráč, který se dopustí jakéhokoliv z následujících přestupků:

 1. Hraje způsobem, který lze považovat za nebezpečný, např. pokouší se kopnout do míče, když je držení brankáře

 2. Když není v kontaktu s míčem, úmyslně brání soupeři, tzn. běhá mezi soupeřem a míčem, nebo vystavuje tělo tak, aby bránilo soupeři a tvořilo překážku mezi míčem a hráčem

 3. Napadne brankáře, kromě případů, kdy hraje brankář mimo pokutové území

 4. Jestliže brankář hraje uvnitř svého pokutového území déle než 4s

je vždy hra rozhodčím přerušena a proti provinivšímu se mužstvu nařízen nepřímý volný kop, který bude zahráván z místa, kde k přestupku došlo, s výjimkou vlastního pokutového území, kdy je nepřímý volný kop zahráván z 6 m čáry (hranice pokutového území), z bodu nejbližšímu místu, kde došlo k porušení pravidel

Hráč bude napomenut jestliže:

 1. V průběhu "letmého" střídání vstoupí na hřiště dříve, než jej střídaný hráč úplně opustí, nebo jestliže vstoupí na hřiště z nesprávného místa.

 2. opakovaně porušuje pravidla hry.

 3. Projevuje slovem nebo náznakem nesouhlas s jakýmkoli rozhodnutím rozhodčího.

 4. Proviní se nesportovním chováním (např. se snaží zmást protihráče výkřikem "přihraj! pusť!" apod., používá na hřišti vulgárních a impertinentních slov ať už ke spoluhráčům, nebo protihráčům, či jiným osobám, odmítá si okamžitě upravit výstroj po upozornění rozhodčím, po vyzutí sportovní obuvi pokračuje bez ní ve hře apod.) je vždy hra rozhodčím přerušena, hráč napomenut žlutou kartou a proti provinivšímu se mužstvu je nařízen nepřímý volný kop, který bude zahráván z místa, kde k přestupku došlo, s výjimkou vlastního pokutového území, kdy je nepřímý volný kop zahráván z 6 m čáry (hranice pokutového území), z bodu nejbližšímu místu, kde došlo k porušení pravidel.

 5. Za skluz

Hráč bude vyloučen ze hřiště, jestliže podle názoru rozhodčího:

 1. se proviní nebezpečným faulem

 2. se chová hrubě a nesportovně

 3. používá urážlivých nebo hanlivých výroků

 4. podruhé se proviní napomínatelným přestupkem (druhá žlutá karta)

 5. jestliže při skluzu dojde ke kontaktu s protihráčem
  Pokud je hráč vyloučen za přestupek v bodě II. a IV. aniž by došlo k jinému porušení pravidel bude hra po vyloučení hráče znovu zahájena nepřímým volným kopem z místa, kde se přestupek stal zahrávaným proti provinivšímu se mužstvu opět s výjimkou pokutového území, kdy je kop "vytažen" na 6 m čáru (hranici) pokutového území v bodě nebližším přestupku.

  Výklad: za každý hrubější faul (sem je zahrnut i skluz) následuje vyloučení hráče ze hry. Za hrubé fauly tato pravidla neznají napomínání, ale pouze jen vyloučení. Jakmile dojde k vyloučení hráče, nesmí se dotyčný hráč znovu vrátit do hry, ale musí se neprodleně odebrat do hráčských šaten. Jeho tým hraje oslaben po dobu pěti minut. Po pěti minutách smí postižený tým doplnit stav hráčů na hrací ploše opět na 5.

  Příklad: Mužstvo A má vyloučeného v 10, pak v 11 a třetího v minutě 13, za tohoto stavu se mužstvo doplní o jednoho hráče ihned. Tresty nadále běží hráčům vyloučeným v 10 a 11 minutě.

  1. V minutě 15 vypršel trest hráči prvnímu, mužstvo však nikoho nedoplňuje, ale začíná teprve od této chvíle běžet trest hráči vyloučenému v minutě 13. V šestnácté minutě doplní tým mužstvo na čtyři hráče a ve dvacáté pak může hrát v plném počtu.

  2. Pokud mužstvo nemůže doplnit stav hráčů na potřebný minimální počet 2+1, pak rozhodčí zápas ukončí. Je-li výsledek takového zápasu v čase ukončení z výše uvedeného důvodu:

   1. aktivní ve prospěch mužstva, které nesplnilo potřebný počet hráčů na hřišti, nebo remíza, nebo pro toto mužstvo pasivní ne o více než pět branek, pak je stanoven kontumační výsledek na 0:5 v jeho neprospěch. Kontumace se započítává do povoleného počtů kontumací a musí být uhrazený disciplinární poplatek dle sazebníků disc. poplatků.

   2. pokud mužstvo, které nesplňuje potřebný minimální počet hráčů na hřišti v době ukončení zápasu z tohoto důvodu, prohrává o více než pět branek, pak se výsledek ze zápasu započítává (např. 1 : 6) a nastává kontumace, která se započítává do povoleného počtů kontumací a musí být uhrazený disciplinární poplatek dle sazebníků disc. poplatků.

Hrubé nesportovní chování hráče:

Hráč plivne na soupeře:
Plivnutí na soupeře je přestupkem na vzdálenost, místem přestupku je tedy místo, odkud provinivší se hráč pliv. Plivne-li hráč na soupeře, rozhodčí přeruší hru, provinivšího se hráče vyloučí ve prospěch soupeřova družstva, nařídí přímý volný kop. Rozhodčí hráče potrestá, jen jestliže přestupek jasně viděl. Jestliže se hráč tohoto přestupku dopustí ve vlastním pokutovém území, nařídí rozhodčí pokutový kop.

Hození:
Zasáhne-li hráč soupeře prudce hozeným míčem nebo jiným předmětem, považuje se za místo přestupku to místo na hrací ploše, odkud byl míč nebo předmět hozen. Zasáhne-li např. brankář, stojící ve vlastním pokutovém území, prudce hozeným míčem úmyslně soupeře, který je mimo pokutové území, nařídí rozhodčí proti družstvu brankáře pokutový kop, protože k přestupku došlo v pokutovém území.

Vyloučení hráče z lavičky (náhradníka)
Pokud se náhradník chová nesportovně, může být rozhodčím vyloučen. V tomto případě družstvo pokračuje v utkání o jednoho hráče méně.

Vykázání z lavičky:
Rozhodčí je oprávněn vykázat z lavičky vedoucího, trenéra, maséra aj. pro nesportovní chování. Toto poté popíše do zápisu o utkání.

Nesportovní chování proti rozhodčímu:

 1. Před podpisem zápisu - rozhodčí hráče připustí k utkání a podá zprávu v zápise o utkání.

 2. V době po podepsání zápisu do začátku utkání - rozhodčí hráče nepřipustí k utkání a podá zprávu v zápise o utkání.

 3. V době utkání - rozhodčí řeší vyloučením hráče, po utkání odebere za pomoci delegovaného delegáta registrační průkaz.

 4. Po ukončení utkání do podpisu zápisu - rozhodčí podá zprávu v zápise o utkání a odebere za pomoci delegovaného delegáta hráči registrační průkaz.

 5. Po podpisu zápisu do odjezdu z areálu hřiště - rozhodčí podá zprávu v zápise o utkání.

 

 

Pravidlo 12 - Volný kop

Volné kopy jsou rozděleny do dvou kategorií:
Přímý - ze kterého lze přímo dosáhnout branky
Nepřímý - ze kterého nemůže být dosažena branka, pokud se před vstřelením branky míče nedotkl jiný hráč než hráč provádějící nepřímý volný kop.

 1. Od místa, odkud se zahrává volný kop, musí být všichni hráči soupeře, proti kterým je zahráván, ve vzdálenosti nejméně 5 metrů od míče. Míč takto rozehrávaný musí ležet na místě kopu v klidu a je ve hře až poté, kdy se ho hráč dotkne.

 2. Pokud se hráč, proti kterému je kop zahráván, přiblíží k míči na menší vzdálenost nežli 5 metrů, rozhodčí nařídí opakování volného kopu, dokud nebude pravidlům vyhověno.

 3. Hráč zahrávající volný kop se po jeho zahrání smí opět míče dotknout až poté, co se míče dotkne jiný hráč.

Tresty:
Porušení bodu 3. pravidla 12
je vždy hra rozhodčím přerušena a proti provinivšímu se mužstvu nařízen nepřímý volný kop, který bude zahráván z místa, kde k přestupku došlo, s výjimkou vlastního pokutového území, kdy je nepřímý volný kop zahráván z 6 m čáry (hranice pokutového území), z bodu nejbližšímu místu, kde došlo porušení pravidel

Porušení bodu 2. pravidla 12
provinivšího se hráče upozorní poprvé ústně, podruhé jej napomene žlutou kartou.
Pokud mužstvo zahrávající volný kop zbytečně se zahráním prodlévá a čas zahrání přesáhne dobu 4 sekund, rozhodčí přizná nepřímý volný kop soupeři.

Výklad: Volné kopy zahrávané z vlastního pokutového území mohou být rozehrány z kteréhokoliv místa v brankovišti.

 

 

 

Pravidlo 13 - Povinnosti a práva kapitána

Povinnosti kapitána:
Chrání bezpečnost rozhodčího, musí podepsat zápis před a po utkání, napomoci rozhodčímu odehrát zápas v mezích pravidel (např. usměrňovat své spoluhráče v přestupcích), podporovat rozhodčího ve výrocích (musí znát pravidla malé kopané). Kapitán je povinen mít před i během utkání kapitánskou pásku. V případě vyloučení, předává kapitánskou pásku jinému spoluhráči na kterého přechází všechny práva a povinnosti kapitána mužstva.

Práva kapitána:
Kontrola totožnosti družstva soupeře, dotázat se rozhodčího na jeho verdikt proti kterémukoliv hráči a funkcionáři hrajících mužstev na střídačce a na hřišti, nadiktovat rozhodčímu do zápisu o utkání námitku, podat odvolání.

Námitky lze uplatnit proti:

 

 

Pravidlo 14 - Pokutový kop

Pokutový kop je zahráván ze značky pokutového kopu ve vzdálenosti 6 m od brankové čáry. Když je pokutový kop zahráván, všichni hráči, s výjimkou hráče zahrávajícího pokutový kop a soupeřova brankáře, budou na hřišti, ale mimo pokutové území a aspoň 5 metrů za značkou pokutového kopu, soupeřův brankář musí stát (bez pohybu nohou) na své brankové čáře, mezi brankovými tyčemi, dokud míč není ve hře. Hráč zahrávající pokutový kop musí kopnout míč dopředu a nemůže zahrát míč podruhé, dokud se míče nedotkl nebo nebyl zahrán jiným hráčem. Míč bude považován, že je ve hře, když se ho hráč dotkne. Z pokutového kopu může být přímo dosaženo branky.
Když je pokutový kop zahráván v průběhu normálního herního času nebo v průběhu nastavení hry v poločase nebo celém zápase, branka nemůže být prohlášena za neplatnou, jestliže míč před tím, než projde mezi tyčemi a pod břevnem, se dotkne buď obou tyčí nebo břevna, nebo brankáře, nebo kombinace z těchto možností, za předpokladu, že nedošlo k jinému porušení.

Tresty:
Za jakékoli porušení tohoto pravidla:

 1. bránícím týmem, bude kop znovu opakován, jestliže neskončil brankou

 2. útočícím týmem, jiným hráčem než hráčem provádějícím kop, jestliže je dosaženo branky, branka nebude uznána a kop bude opakován

 3. hráčem provádějícím pokutový kop poté, co míč je ve hře, bude hráči soupeřova mužstva přiznán nepřímý volný kop.

 4. Pokud brankář vyběhne z brankové čáry dříve, než se ho dotkl soupeř, zahrávající pokutový kop a zabrání tímto vstřelení gólu, pokutový kop bude opakován.

Výklad: Pokud rozhodčí nařídí pokutový kop a následně vyprší pravidelná hrací doba utkání, je povinen pokutový kop provést a až poté utkání či poločas ukončí.

 

 

 

Pravidlo 15 - Rozehrání (autový kop)

Když míč přejde celým svým objemem přes postranní čáru, ať už po zemi nebo ve vzduchu, bude vykopáván zpět do hry jakýmkoliv směrem z místa, kde přešel postranní čáru, hráčem protějšího mužstva, než toho, jehož hráč se jako poslední dotkl míče. Míč musí být v nehybném postavení na postranní čáře. Míč bude ve hře, když se ho hráč dotkne. Hráči soupeřova mužstva budou v momentě zahrávání tohoto kopu vzdálení od míče nejméně 5 metrů. Z tohoto rozehrání (autového kopu) nemůže být přímo dosaženo branky).

Tresty:

 1. Jestliže míč bude nesprávně rozehrán, bude kop zahráván znovu a to hráčem soupeřova týmu.

 2. Jestliže je rozehrání provedeno z jiného místa, než z místa ke míč přešel postranní čáru, bude provedeno znovu hráčem soupeřova týmu.

 3. Jestliže hráč rozehrávající kop zahraje míč podruhé před tím, než se ho dotkne jiný hráč nebo bude hrán jiným hráče, bude hráčem soupeřova týmu zahráván ze 6 m čáry (hranice pokutového území) v bodě nejbližším místu, kde došlo k přestupku.

Výklad: Kop musí být proveden zahrávajícím hráčem do 4 sekund. Pokud překročí zahrávající hráč tuto dobu, je přiznán kop soupeřova týmu. Autový kop zahraný brankáři se považuje za malou domů a brankář jej nesmí hrát rukama.

 

 

 

Pravidlo 16 - Výhoz od branky

Když míč celým svým objemem přejde brankovou čáru s výjimkou části mezi brankovými tyčemi a pod břevnem (gólu), ať už ve vzduchu nebo po zemi a byl naposledy zahrán jedním z hráčů útočícího týmu, brankář stojící ve svém vlastním pokutovém území, vyhodí míč zpátky do hry za své pokutové území. Míč je považován, že je ve hře v okamžiku, kdy opustí pokutové území.
Brankový výhoz je proveden správně v případě, že míč se dotkne nebo bude zahrán jiným hráčem v ně pokutového území. Hráči soupeřova týmu zůstávají mimo pokutové území dokud míč není ve hře.

Tresty:

 1. Jestliže míč se dotkne hráče, nebo je hrán hráčem stejného týmu jako je brankář, který provádí brankový výhoz nebo hráčem soupeřova týmu, uvnitř brankářova pokutového území, brankový výhoz bude znovu opakován.

 2. Jestliže po vyhození míče se jej brankář znovu dotkne před tím, než se jej dotkl jiný hráč, nebo byl hrán jiným hráčem, bude soupeřovu týmu přiznán nepřímý volný kop z místa, kde došlo k přestupku.

Výklad: výhoz brankáře míče do vlastní branky není gól! Míč ještě nebyl ve hře - výhoz se opakuje. Pozor na situaci, kdy je míč ve hře a brankář míč rukou rozehrává z brankoviště - míč nemusí opustit pokutové území! A takto rozehraný míč, který skončí rovnou z brankářovy ruky v brance, je uznán jako regulérní (vlastní) gól!

 

 

 

Pravidlo 17 - Rohový kop

Když přejde míč celým objemem brankovou čáru s vyloučením části mezi brankovými tyčemi a břevnem, ať už ve vzduchu nebo po zemi a byl naposledy zahrán jedním z hráčů bránícího týmu, bude zahráván rohový kop.
Rohový kop bude zahrán kopnutím do míče, který je umístěn v pomyslném průsečíku mezi brankovou čárou a postranní čárou. Hráči bránícího týmu se nesmí přiblížit na vzdálenost menší než 5 m od místa zahrání rohového kopu, dokud míč není ve hře. Hráč zahrávající rohový kop nebude hrát míčem podruhé, dokud se jej nedotkne jiný hráč.
Branky může být dosaženo přímo z rohového kopu

Tresty:

 1. Jestliže roh nebude zahrán správně, bude zahrán znovu.

 2. Jestliže zahrávající hráč zahraje míč podruhé před tím, nežli se jej dotkl jiný hráč, rozhodčí přizná nepřímý volný kop soupeřovu mužstvu z místa přestupku.

 3. Jestliže rohový kop nebude proveden do 4 sekund od doby, kdy dotyčný hráč má míč na zemi, rozhodčí přizná soupeřovu týmu nepřímý volný kop ze značky rohového kopu!

 

 

Pravidlo 18 - Skluz

Skluzem se rozumí takový zákrok při němž hráč klouže po hrací ploše s úmyslem využít tohoto mechanismu pohybu ve svůj prospěch při získání míče nebo v souboji se soupeřem. Při tomto klouzání se dotýká země ještě jinou částí těla než chodidly. Velmi důležité je to, že ke klouzání musí dojít před tím, než dojde k souboji nebo upadne, o skluz se v tomto případě nejedná. Rovněž není skluzem zákrok, při němž hráč odebírá nebo zahrává míč v pozici, při níž je okolnostmi přinucen třeba pokleknout nebo dosednout na hrací plochu. Pokud se do této pozice nedostane úmyslným sklouznutím, nejedná se v žádném případě o skluz.

Trestání skluzu:

 1. Skluz je povolen v případech, kdy hráč se snaží skluzem zasáhnout míč a v jeho nejbližším okolí není hráč, kterého by skluzem mohl ohrozit. Toto nejbližší okolí bývá vymezováno zhruba 2 metry, ale záleží to plně na posouzení rozhodčího. Musí být zřejmé, že hráč při svém zákroku nemůže nikoho ohrozit. V takovém případě je skluz povolen a nepíská se. Hráč tedy může skluze třeba dosáhnout branky nebo naopak skluzem vypíchnout míč směřující do vlastní branky a zabránit tak gólu.

 2. Situace, kdy hráč sice nebyl přímo v souboji, ale rozhodčí usoudil, že jeho počínání mohlo ohrozit jiného hráče - tedy jednodušeji řečeno, hráč udělal skluz ve vzdálenosti menší od jiných hráčů než je bezpečné, ale nedošlo ještě o přímý souboj. V tomto případě rozhodčí pouze zapíská a nařídí přímý volný kop (při zákroku v pokutovém území penaltu). Hráče nenapomene ani nevyloučí.

 3. Situace, která může nastat je ta, že hráč jde skluzem do souboje a čistě proti hráči odehraje balon. V tomto případě, pokud nedošlo k faulu, rozhodčí samozřejmě odpíská, hráče napomene ŽK a nařídí PVK (v pokutovém území penaltu).

 4. Situace, kdy hráč skluzem fauluje. V takovém případě není rozhodující, zda se jednalo o zákrok ze zadu, ze strany nebo ze předu a rozhodčí hráče okamžitě vyloučí a nařídí PVK (penaltu). Nezáleží na tom, že jako první odehraje míč a poté fauluje.

Skluz brankáře:
Brankáři se povoluje hrát skluzem, ale samozřejmě platí pro něj, že pokud bude skluzem faulovat (zasáhne protihráče dřív než míč) bude nařízena penalta. V tomto případě rozhodčí udělí brankáři ŽK.
Pokud brankář zahraje skluzem mimo pokutové území, posuzuje se toto hraní jako normálního hráče.

 

 

 

Pravidlo 19 - Hra brankáře

Brankář je ve fotbale postavou výjimečnou. Jako jediný z hráčů má právo zahrát míč rukou a to pouze uvnitř vlastního pokutového území. Čáry jsou součástí území.
Brankář musí dodržovat hraní čtyř vteřin, tzn., že pokud bude držet v ruce míč déle než čtyři vteřiny, rozhodčí tento přestupek odpíská a nařídí NVK z hranice pokutového území. Pokud brankář překročí hranici pokutového území, stává se hráčem a může hrát míčem jakkoli dlouho. Brankář může místo výhozu použít výkop(pouze, když chytne míč ve hře). Pokud použije tzv. half volej nebo výkop z ruky může tímto výkopem dosáhnout i branky. Brankař může rukou provést výhoz míče přes půlicí čáru. Brankař je povinen při rozehrání míče použít způsob - výhoz po předešlém přerušení hry (míč opustil hrací plochu za postraní brankovou čárou).

Malá domů:
Brankář nesmí chytit do rukou míč, který mu spoluhráč úmyslně přihraje jakoukoli částí těla (ani hlavou). Tento přestupek bude potrestán NVK z hranice pokutového území.

Opakovaná hra brankáře:
Po výhozu míče brankářem spoluhráči může hráč vrátit míč brankáři tolikrát, kolikrát uzná za vhodné (brankář samozřejmě nesmí hrát rukama - malá domů).